(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Song Hiếu (hieunguyen8488@...), công tác tại Công ty Bảo hiểm Dầu khí PVI phía Nam, đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vướng mắc liên quan đến việc xuất hóa đơn trong lĩnh vực bảo hiểm.

Theo phản ánh của bà Hiếu, Công ty Bảo hiểm Dầu khí PVI phía Nam khi cấp đơn bảo hiểm có thỏa thuận với khách hàng số tiền mua bảo hiểm ban đầu là giá trị tạm tính, sau khi quyết toán giá trị số tiền mua bảo hiểm, hai bên sẽ tính lại phí bảo hiểm thực tế. Trong trường hợp phí bảo hiểm thấp hơn số tiền tạm tính ban đầu, Công ty của bà Hiếu sẽ trả lại cho khách hàng số tiền phí vượt trội đã tạm thu.

Bà Hiếu hỏi, khoản phí mà công ty bảo hiểm phải trả lại cho khách hàng là khoản “hoàn trả phí bảo hiểm” hay “giảm phí bảo hiểm” được quy định theo điểm đ và điểm e, Điều 9 Thông tư 09/2011/TT-BTC ngày 21/1/2011 của Bộ Tài chính.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau:

Tại điểm e, khoản 2, Điều 9, Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/1/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, trường hợp giảm phí bảo hiểm được quy định như sau:

"Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đã thu phí bảo hiểm và lập hóa đơn cho khách hàng nhưng vì lý do khách quan phải giảm phí cho khách hàng hoặc theo thỏa thuận đến hết thời hạn bảo hiểm nếu không xảy ra tổn thất hoặc tổn thất thấp hơn tỷ lệ quy định trong đơn bảo hiểm, bên mua bảo hiểm sẽ được giảm một phần phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện điều chỉnh giảm phí bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ số tiền phí bảo hiểm được giảm theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), doanh nghiệp bảo hiểm xuất hóa đơn GTGT cho phần giảm phí này. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh giảm phí (không được ghi số âm (-)), thuế GTGT cho dịch vụ bảo hiểm tại hóa đơn số, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, hai bên kê khai điều chỉnh doanh thu, chi phí và thuế đầu ra, đầu vào".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam khi cấp đơn bảo hiểm có thoả thuận với khách hàng số tiền mua bảo hiểm để tính phí ban đầu là giá trị tạm tính, sau khi quyết toán giá trị hợp đồng mua bảo hiểm, hai bên sẽ tính lại phí bảo hiểm thì khoản phí mà công ty bảo hiểm phải trả lại cho khách hàng là khoản giảm phí bảo hiểm. Tổng công ty thực hiện xuất hoá đơn theo hướng dẫn tại điểm e, khoản 2, Điều 9, Thông tư số 09/2011/TT-BTC nêu trên.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân