(Chinhphu.vn) - Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực được thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định pháp luật.

Đơn vị của ông Đặng Trọng Nghĩa (Hà Nội) là ban quản lý dự án do huyện thành lập; hàng năm được huyện giao quản lý các dự án, thuộc nguồn vốn ngân sách do huyện làm chủ đầu tư. Đơn vị của ông có đủ năng lực, chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng.

Ông Nghĩa hỏi, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án công trình, thì đơn vị ông có được làm tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình đó nữa không? Nếu được thì những người tham gia quản lý dự án có được tham gia làm tư vấn giám sát không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 8 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng, thì ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực được thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định pháp luật.

Theo đó, ngoài nhiệm vụ thực hiện quản lý dự án công trình, ban quản lý dự án được thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình đó khi được chủ đầu tư tiếp tục giao nhiệm vụ và cá nhân tham gia quản lý dự án được tham gia tư vấn giám sát khi đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định pháp luật.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Giám sát , thi công , công trình , quản lý dự án , chủ đầu tư , hoạt động xây dựng , năng lực