(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Minh Trung (Phú Yên) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp thắc mắc về việc xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng.

Theo Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 6/2/2017 của Bộ Xây dựng thì dự toán chi phí khảo sát xây dựng được xác định theo công thức:

Gks = {(T+C+TL) + Cpvks} x (1+TGTGT) + Cdp, trong đó:

Gks: Dự toán chi phí khảo sát xây dựng.

T: Chi phí trực tiếp.

C: Chi phí chung.

TL: Thu nhập chịu thuế tính trước.

Cpvks: Chi phí khác phục vụ công tác khảo sát.

TGTGT: Thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định cho công tác khảo sát xây dựng.

Cdp: Chi phí dự phòng.

Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng thì chi phí xây dựng được xác định theo công thức:

Gks = (T+GT+TL) + Cpvks x (1+TGTGT) + Cdp.

Như vậy, theo công thức tính quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ông Trung hiểu khi lập dự toán chi phí khảo sát xây dựng thì chỉ tính thuế giá trị gia tăng trên chi phí khác phục vụ công tác khảo sát, còn các công việc khác thì không tính thuế. Ông hỏi, ông hiểu như vậy là đúng hay sai?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1.1, Mục 1, Phụ lục số 9 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì công thức xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng như sau:

Gks = [(T+GT+TL) + Cpvks] x (1+TGTGT) + Cdp

Chinhphu.vn

Từ khóa: Dự toán , khảo sát xây dựng , chi phí