(Chinhphu.vn) – Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình được xác định trên cơ sở các quy định về dự án đầu tư xây dựng công trình, phân loại, phân cấp công trình; các bước thiết kế; yêu cầu; nội dung của công việc tư vấn đầu tư xây dựng.

Công ty của ông Huỳnh Ngọc Huy là chủ đầu tư dự án xây dựng Khu công nghiệp Tân Bình, tỉnh Bình Dương. Công ty đang đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải và được chia thành nhiều gói thầu để thi công (gói thầu số 1: Đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải đường A; gói thầu số 2: Đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải đường B;…).

Trong quá trình ký kết hợp đồng tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán cho gói thầu số 1, gói thầu số 2… thì Công ty chưa rõ về việc áp dụng Quyết định 957/QĐ-BXD. Ông Huy đề nghị giải đáp, việc áp dụng định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công - dự toán theo Quyết định 957/QĐ-BXD theo cách nào dưới đây là đúng quy định:

Giá trị xây dựng chưa có thuế GTGT trong tổng mức đầu tư: Đường giao thông là 176 tỷ đồng, thoát nước mưa là 135 tỷ đồng, thoát nước thải là 12 tỷ đồng.

Cách 1: Nội suy hệ số theo tổng mức đầu tư (giao thông: 0,814%, thoát nước mưa: 1,081%, thoát nước thải: 1,081%).

Cách 2: Nội suy hệ số theo dự toán gói thầu số 1 được duyệt (giao thông: 1,31%, thoát nước mưa: 2,07%, thoát nước thải: 2,07%).

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình được xác định trên cơ sở các quy định về dự án đầu tư xây dựng công trình, phân loại, phân cấp công trình; các bước thiết kế; yêu cầu; nội dung của công việc tư vấn đầu tư xây dựng.

Các quy định về dự án đầu tư xây dựng công trình, phân loại, phân cấp công trình; các bước thiết kế; yêu cầu; nội dung của công việc tư vấn đầu tư xây dựng thực hiện theo Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Việc xác định chi phí thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công trình xây dựng (theo Quyết định 957/QĐ-BXD) thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 3.3 của Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thiết kế , bản vẽ thi công , dự toán , gói thầu , định mức