(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Nguyễn Như Duẩn đề nghị được giải đáp về việc lựa chọn nhà thầu kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành trong trường hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu của toàn dự án đã được người quyết định đầu tư phê duyệt, đã có gói thầu kiểm toán.

Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định: "Trường hợp người phê duyệt quyết toán yêu cầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trước khi thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án; chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu kiểm toán theo quy định của pháp luật về đấu thầu, ký kết hợp đồng kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật về hợp đồng. Chủ đầu tư, nhà thầu kiểm toán độc lập và các đơn vị có liên quan thực hiện theo quy định tại các Khoản 2, 3 Điều này".

Ông Duẩn hỏi, nếu như trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu của toàn dự án đã được người quyết định đầu tư phê duyệt, đã có gói thầu kiểm toán thì chủ đầu tư có được chủ động lựa chọn nhà thầu kiểm toán theo đúng kế hoạch đấu thầu được phê duyệt không hay phải có sự đồng ý, cho phép của người phê duyệt quyết toán thì mới được thực hiện lựa chọn nhà thầu kiểm toán?

Theo quy định hiện hành thì cấp phê duyệt kế hoạch đấu thầu thường là cấp phê duyệt dự toán. Hiện nay, nhiều chủ đầu tư căn cứ vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã chủ động lựa chọn nhà thầu kiểm toán khi chưa xin ý kiến của người phê duyệt quyết toán thì có ảnh hưởng, sai phạm không? Khi Chủ đầu tư gửi Hồ sơ thanh toán phí kiểm toán, Kho bạc Nhà nước không chấp nhận thanh toán phí kiểm toán vì lý do chưa được sự đồng ý của người phê duyệt quyết toán (bằng văn bản) mặc dù kế hoạch đấu thầu đã có, đã duyệt thì có sai phạm không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Điểm b Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định một trong các điều kiện để lập hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu là có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt.

Theo đó, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên. Chủ đầu tư căn cứ vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu được người có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức lựa chọn nhà thầu mà không cần phải xin ý kiến người có thẩm quyền trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các công việc trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 74 Luật Đấu thầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: kiểm toán , chủ đầu tư , dự án hoàn thành