(Chinhphu.vn) – Chủ đầu tư căn cứ vào nguồn vốn theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ để xác định thẩm quyền thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật, căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP để lựa chọn đơn vị thẩm tra cho phù hợp.

Công ty ông Nguyễn Huỳnh Đạt (Tiền Giang) được giao làm chủ đầu tư các công trình đầu tư xây dựng lưới điện có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng. Theo Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, công ty ông được quyền thẩm định.

Trước khi thẩm định, công ty tổ chức thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Thành phần nhân sự tham gia thẩm tra có giấy phép hành nghề thiết kế phù hợp với loại, cấp công trình. Công ty ông Đạt cũng có giấy phép hành nghề thiết kế.

Ông Đạt hỏi, việc thẩm tra, thẩm định được tổ chức như vậy có phù hợp với quy định của pháp luật hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định, dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).        

Chủ đầu tư căn cứ vào nguồn vốn theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ để xác định thẩm quyền thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật, căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP để lựa chọn đơn vị thẩm tra cho phù hợp.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Báo cáo kinh tế-kỹ thuật , thẩm định , thẩm tra , công trình , tổng mức đầu tư