(Chinhphu.vn) – Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất được thực hiện theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 12 Luật Đấu thầu mà không yêu cầu phải có quyết định về việc cho phép kéo dài thời gian đánh giá của người có thẩm quyền.

Theo phản ánh của bà Lê Thanh, Điểm g, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 12 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu quy định:

“Thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm,... Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhưng không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án”.

Tuy nhiên hiện nay bà chưa thấy có văn bản pháp luật quy định cơ quan nào có thẩm quyền ra quyết định gia hạn thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu.

Bà Thanh hỏi, chủ đầu tư hay bên mời thầu có thẩm quyền gia hạn thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm g, Khoản 1, Điều 12 Luật Đấu thầu quy định thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 20 ngày, hồ sơ đề xuất tối đa là 30 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 30 ngày, hồ sơ đề xuất tối đa là 40 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là 60 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhưng không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Đối với vấn đề của bà Thanh, thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất được thực hiện theo quy định nêu trên mà không yêu cầu phải có quyết định về việc cho phép kéo dài thời gian đánh giá của người có thẩm quyền.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hồ sơ dự thầu , gia hạn , nhà thầu , chủ đầu tư , bên mời thầu