(Chinhphu.vn) - Việc yêu cầu chủ đầu tư phải thuê một ban quản lý dự án được chỉ định trước là không có cơ sở, trừ trường hợp người quyết định đầu tư có yêu cầu.

Công ty ông Nguyễn Nhật Minh (Nghệ An) là doanh nghiệp xây dựng, có giấy đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, có đầy đủ chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, quản lý dự án, thi công hạng III do Sở Xây dựng cấp.

Những dự án dưới 15 tỷ đồng chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, chủ đầu tư là cấp xã thuê công ty ông Minh làm tư vấn quản lý, nhưng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện yêu cầu chủ đầu tư phải thuê ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và yêu cầu Phòng Tài chính huyện không quyết toán chi phí quản lý dự án của đơn vị tư vấn. Ông Minh hỏi, như vậy là đúng hay sai?

Trong khi chủ trương, quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu chủ đầu tư đã ghi rõ chi phí quản lý dự án và hình thức quản lý dự án là thuê đơn vị quản lý dự án. Theo Nghị định số 42/2017/NĐ-CP thì phòng ban của huyện làm vậy có đúng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, “Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện”.

Với các nội dung nêu trên, chủ đầu tư không đủ điều kiện để thực hiện việc quản lý dự án thì được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực để thực hiện việc quản lý dự án.

Theo nội dung câu hỏi, việc yêu cầu chủ đầu tư phải thuê một ban quản lý dự án được chỉ định trước là không có cơ sở, trừ trường hợp người quyết định đầu tư có yêu cầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quản lý dự án , công trình , chủ đầu tư