(Chinhphu.vn) – Các nhiệm vụ do Đài Phát thanh và Truyền hình thực hiện thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo Nghị định 32/2019/NĐ-CP thì việc quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công tại địa phương do UBND tỉnh, UBND cấp huyện hoặc cơ quan quản lý trực thuộc được ủy quyền quyết định

Bà Phạm Tô Hoài làm việc tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đơn vị bà được UBND tỉnh giao tự chủ toàn bộ kinh phí chi thường xuyên từ năm 2007.

Thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, đơn vị bà đã xây dựng danh mục nội dung, chương trình truyền hình tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của địa phương, đảm bảo đúng theo nội dung tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của cơ quan báo chí giai đoạn 2021 – 2025 (danh mục, nội dung chương trình và đơn giá sản xuất đều đã được UBND tỉnh phê duyệt).

Tuy nhiên, khi đơn vị lập dự toán trình Sở Tài chính phê duyệt kinh phí thì không được chấp thuận với lý do, đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chính trị là tổ chức, thực hiện thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị. Do đó, đơn vị phải tự cân đối từ nguồn kinh phí tự chủ để thực hiện nhiệm vụ này.

Theo bà Hoài tham khảo, tại Khoản 5 Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ có quy định giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí kinh phí theo quy định của pháp luật để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu tại Chỉ thị này.

Bà Hoài hỏi, đối với các chương trình truyền hình thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị như chương trình thời sự hàng ngày; bản tin nhanh; bản tin thời tiết, cảnh báo thiên tai;… có được đặt hàng từ kinh phí nhà nước chi thường xuyên hay không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên như sau:

UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện hoặc cơ quan quản lý trực thuộc được ủy quyền quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; đặt hàng (hoặc giao nhiệm vụ trong trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định) đối với nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác; nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích hoặc tổ chức đấu thầu theo quy định từ nguồn ngân sách địa phương.

Theo đó, trong trường hợp các nhiệm vụ do Đài Phát thanh và Truyền hình thực hiện thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP thì việc quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công tại địa phương do UBND tỉnh, UBND cấp huyện hoặc cơ quan quản lý trực thuộc được ủy quyền quyết định.

Đề nghị bà báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương để được giải đáp cụ thể.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đặt hàng , chi thường xuyên