(Chinhphu.vn) – Công ty của bà Lê Tuệ Trinh (Hà Nội) hiện có nhu cầu mua đất nông nghiệp để kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ nhỏ. Bà Trinh hỏi, công ty của bà có được phép mua đất không? Nếu được mua thì thủ tục và chi phí chuyển đổi thành đất dự án như thế nào?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 193 Luật Đất đai năm 2013 thì tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản suất, kinh doanh phi nông nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án.

- Mục đích sử dụng đối với diện tích đất nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với đất chuyên trồng lúa nước thì phải thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 134 của Luật Đất đai năm 2013.

Khi có đủ các điều kiện nêu trên, Công ty thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Trường hợp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì Công ty phải nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất.

Căn cứ tính tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 3 và Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và Điều 4 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; Điều 17 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Mục 1 Chương II Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Đất nông nghiệp , đất phi nông nghiệp , chuyển mục đích sử dụng đất , Luật Đất đai