(Chinhphu.vn) – Ông Hoàng Nhân (Cà Mau) là chủ hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế. Ông Nhân hỏi, ông có được ủy quyền cho thành viên khác trong hộ kinh doanh ký hóa đơn không? Nếu được thì phải ủy quyền từng hóa đơn hay có thể ủy quyền toàn bộ những hóa đơn xuất ra?

Chi cục Thuế khu vực II trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Tại Điểm h Khoản 1 Điều 4 quy định:

“Điều 4. Nội dung trên hóa đơn đã lập

1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

h) Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên,dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hoá đơn…”

Tại Điểm d Khoản 2 Điều 16 quy định:

“Điều 16. Lập hoá đơn

2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn

d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn…”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp ông Hoàng Nhân là chủ hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế, khi lập hóa đơn bán hàng thì chủ hộ kinh doanh phải ký và ghi rõ họ tên theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Theo quy định hiện hành chỉ cho phép tổ chức được ủy quyền cho thành viên khác ký hóa đơn theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Chi cục Thuế khu vực II trả lời để ông Hoàng Nhân được biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ trực tiếp với Đội Nghiệp vụ Quản lý thuế hoặc số điện thoại: 02703.741.505 để được hướng dẫn.

Chinhphu.vn

Từ khóa: hóa đơn , hộ kinh doanh