(Chinhphu.vn) - Ông Đặng Hoàng Nam (Kon Tum) công tác tại ban quản lý các dự án huyện. Trên địa bàn huyện đang có một số dự án đo đạc thành lập bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng do UBND huyện làm chủ đầu tư (đã ký hợp đồng đơn vị tư vấn lập phương án và dự toán).

Đến nay công tác đo đạc xong và đã có thông báo thẩm định về kỹ thuật, khối lượng và phân loại khó khăn của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ông Nam hỏi, phần thẩm định dự toán phải gửi cơ quan nào?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Đối với nguồn chi của ngân sách Nhà nước thuộc đối tượng phạm vi của Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường thì cơ quan thẩm định dự toán là cơ quan quyết định chi ngân sách và được phân cấp ngân sách thực hiện.

Điều 6 Thông tư số 136/2017/TT-BTC đã nêu rõ việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Bản đồ địa chính , dự toán , đo đạc