(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Thanh Bình (Gia Lai) hỏi, công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có được thành lập ban quản lý dự án khi được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Thông tư 16/2016/TT-BXD không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Người quyết định thành lập ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực được quy định tại Khoản 1, Điều 17 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước quyết định thành lập ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực”.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quản lý dự án , công ty Nhà nước