(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Tạ Phúc Tân (Tuyên Quang), khi lập hồ sơ thiết kế các dự án chỉ có yêu cầu báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì mọi yêu cầu về hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, thuyết minh đều giống như nhau, tuy nhiên, khi áp dụng theo nguồn vốn thì khác nhau.

Các nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia định mức chi phí áp dụng theo Thông tư số 13/2019/TT-BXD (ví dụ: Chi phí thiết kế công trình xây dựng dân dụng là 2,5%); còn các dự án đầu tư xây dựng có nguồn vốn khác thì áp dụng Thông tư số 16/2019/TT-BXD (ví dụ: Chi phí thiết kế công trình xây dựng dân dụng là 6,5%).

Ông Tân đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, tại sao các dự án lại áp dụng văn bản khác nhau như vậy?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BXD quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới phần lớn có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc hồ sơ xây dựng công trình; ưu tiên sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình. Vì vậy, chi phí tư vấn bảo đảm phù hợp để dành tối đa nguồn kinh phí cho xây dựng công trình.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chi phí , định mức , tư vấn , nguồn vốn , dự án