(Chinhphu.vn) – Trường hợp Ban quản lý chuyên ngành trực thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện được thành lập theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án được giao thì chi phí quản lý dự án được xác định với hệ số điều chỉnh k = 1.

Theo phản ánh của ông Đỗ Tuấn Đạt (Cà Mau), công tác thi công cọc được hướng dẫn áp dụng tại Chương III Thông tư số 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựnnhư sau:

“1. Định mức đóng cọc tính cho 100m cọc ngập đất, đoạn cọc không ngập đất hao phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,75 so với định mức đóng cọc tương ứng. Hao phí vật liệu cọc tính theo thiết kế.

2. Định mức nhổ cọc tính cho 100m cọc ngập đất.

...10. Công tác đóng cọc ván thép (cọc larsen), cọc ống thép, cọc thép hình được định mức cho 100m cọc đóng nằm lại trong công trình...”.

Ông Đạt hỏi, dự toán công tác đóng cọc ván thép, cọc ống thép, cọc thép hình (phần không ngập đất) được tính như thế nào là phù hợp (có phân biệt ngập đất hay không ngập đất không)? Có được phép tính dự toán cho công tác đóng cọc ván thép, cọc ống thép, cọc thép hình (phần không ngập đất) hay không và định mức áp dụng như thế nào (nếu có)?

Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định: “Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án, chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại bảng số 1.1 của Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số k = 0,8”.

Ông Đạt đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, các trường hợp sau có nhân hệ số điều chỉnh 0,8 không:

- Các Ban quản lý dự án chuyên ngành trực tiếp quản lý dự án do mình làm chủ đầu tư;

- Chủ đầu tư giao nhiệm vụ cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện quản lý dự án, không ký kết hợp đồng (ví dụ: UBND huyện giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện quản lý dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư).

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Tại Chương III Văn bản kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành định mức xây dựng có ban hành rõ hướng dẫn áp dụng trong công tác thi công cọc, đóng, ép cọc ván thép, cọc cừ Larsen, cọc ống thép, cọc thép hình. Trong đó phần cọc không ngập đất được quy định hệ số điều chỉnh so với định mức thi công tương ứng.

Trường hợp chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân và sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực trực tiếp quản lý dự án, chi phí quản lý dự án được xác định theo định mức ban hành tại bảng số 1.1 của Phụ lục 1 Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng nhân với hệ số điều chỉnh k = 0,8.

Trường hợp Ban quản lý chuyên ngành trực thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện được thành lập theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/5/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án được giao thì chi phí quản lý dự án được xác định theo bảng số 1.1 Phụ lục 1 Thông tư số 16/2019/TT-BXD, với hệ số điều chỉnh k = 1.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: ép cọc , hệ số điều chỉnh , thi công , chi phí quản lý dự án