(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Quách Trọng Thiện (Cần Thơ), Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có quy định hình thức bỏ phiếu kín theo phương pháp tích phiếu trong trình tự họp Hội đồng kỷ luật công chức. Ông hỏi, khái niệm “phương pháp tích phiếu” được hiểu như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; khi bỏ phiếu kín về việc áp dụng hình thức kỷ luật thì Phiếu đề nghị áp dụng hình thức kỷ luật phải ghi đầy đủ các hình thức kỷ luật theo quy định để thành viên Hội đồng kỷ luật khi lựa chọn sẽ tích vào ô tương ứng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: bỏ phiếu kín , kỷ luạt , phương pháp tích phiếu