(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, hiện nay việc hạch toán kế toán đối với đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính.

Đơn vị ông Nguyễn Văn Toàn (tỉnh Bạc Liêu) là đơn vị sự nghiệp có thu, hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao là cung ứng dịch vụ xét nghiệm bệnh tôm và kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản, thực hiện thu phí, lệ phí theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 5/1/2015 và Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình hoạt động cần theo dõi nhập, xuất tồn hóa chất. Ông Toàn muốn được biết, đơn vị ông phải hạch toán theo phương pháp nào? Thông tư số 184/1998/TT-BTC ngày 28/12/1998 có còn hiệu lực để áp dụng không? Thông tư này có áp dụng để hạch toán vật tư trong hoạt động sự nghiệp không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 3, Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp thì Quyết định này thay thế Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT.

Theo đó, Thông tư số 184/1998/TT-BTC ngày 28/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán quyết toán vật tư, hàng hóa tồn kho, giá trị khối lượng sửa chữa lớn, xây dựng cơ bản hoàn thành ở thời điểm cuối năm của đơn vị hành chính sự nghiệp đã bị thay thế bởi Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Hiện nay, việc hạch toán kế toán đối với đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính, vì vậy đề nghị ông nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định.

Chinhphu.vn