(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Sơn Hải đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chăn nuôi và giết mổ tập trung trên địa bàn huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Theo phản ánh của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Sơn Hải, Dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị của Công ty đã được UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 21/11/2017, địa điểm đầu tư tại Thôn 1, Cồn Dầu, xã Ea Pô, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông.

Theo ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông thì Dự án cần phải nằm trong quy hoạch được duyệt. Tuy nhiên, tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 thì các quy hoạch ngành, sản phẩm cụ thể đã được quyết định hoặc phê duyệt hết hiệu lực chậm nhất là ngày 31/12/2018.

Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Sơn Hải hỏi, theo quy định trên thì việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chăn nuôi và giết mổ tập trung trên địa bàn huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 còn phù hợp và cần thiết không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:      

Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 ngày 24/11/2017 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch quy định các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ đã được quyết định hoặc phê duyệt hết hiệu lực chậm nhất là ngày 31/12/2018.

Do vậy, quy hoạch chi tiết chăn nuôi và giết mổ tập trung trên địa bàn huyện Cư Jut đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 (được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt tại Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 15/5/2018) là quy hoạch liên quan đến đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ sẽ hết hiệu lực chậm nhất là ngày 31/12/2018.

Đồng thời, tại Khoản 3, Điều 57 Luật Quy hoạch đã sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 1, Điều 5; Điểm b, Khoản 1, Điều 76 Luật Thú y số 79/2015/QH13 nhằm đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của công tác quy hoạch trong việc quản lý hoạt động chăn nuôi và giết mổ động vật tập trung.

Chinhphu.vn