(Chinhphu.vn) - Ông Quách Đăng Huy (Bắc Ninh) hỏi: Đối với dự án nhỏ, các chi phí tư vấn ở bước điều chỉnh, bổ sung dự án có được áp dụng mức tối thiểu hay không, hay bắt buộc phải lập dự toán bổ sung như trong Quyết định 79/QĐ-BXD hướng dẫn?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 60 Luật Xây dựng, được xác định theo hướng dẫn tại Phần II Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Việc áp dụng định mức thực hiện trên cơ sở hướng dẫn đối với từng loại công tác tư vấn và hướng dẫn chung bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí và phù hợp với từng dự án, gói thầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chi phí tư vấn , dự án , đầu tư xây dựng , công trình , dự toán