(Chinhphu.vn) – Việc ủy quyền cho người khác tham gia phân chia, định đoạt quyền sử dụng đất không thuộc trường hợp được chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền. Các bên phải xác lập hợp đồng ủy quyền và thực hiện công chứng hoặc chứng thực hợp đồng ủy quyền theo quy định pháp luật.

Ông Vũ Thanh Bình (Hưng Yên) hỏi, quy định về việc không chứng thực chữ ký liên quan chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP có áp dụng cho trường hợp người thuộc hàng thừa kế ủy quyền cho người khác tham gia phân chia, định đoạt quyền sử dụng đất là di sản thừa kế chưa được cấp Giấy chứng nhận hay không?

Nhiều trường hợp người thừa kế đã chuyển nhượng một phần đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng cho người khác. Do chưa phân chia nên nếu phải lập hợp đồng thì khó xác định cụ thể, chính xác đối tượng của hợp đồng.

Đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên cũng không đủ điều kiện giao dịch thông thường như đã có Giấy chứng nhận mà chỉ là giao dịch nội bộ giữa những người thừa kế....

Ông Bình hỏi, người thừa kế chỉ cần lập giấy ủy quyền và yêu cầu chứng thực chữ ký trong trường hợp này có được không?

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 3/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, thì việc ủy quyền cho người khác tham gia phân chia, định đoạt quyền sử dụng đất không thuộc trường hợp được chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền. Các bên phải xác lập hợp đồng ủy quyền và thực hiện công chứng hoặc chứng thực hợp đồng ủy quyền theo quy định pháp luật.

Việc chứng thực hợp đồng ủy quyền phải bảo đảm đúng quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và Thông tư số 01/2020/TT-BTP về việc chứng thực hợp đồng giao dịch.

Chinhphu.vn

Từ khóa: chứng thực , ủy quyền , quyền sử dụng đất