(Chinhphu.vn) -  Công ty B là Công ty con của Công ty A, ký hồ sơ dự thầu, trong hồ sơ dự thầu có kèm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty A và Giấy ủy quyền của Công ty A cho Công ty B. Vậy trong trường hợp này sẽ xét hồ sơ dự thầu của Công ty B như thế nào?

Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế  hoạch và Đầu tư giải đáp thắc mắc của Công ty cổ phần bê tông ly tâm Nha Trang như sau:

Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, trong quá trình tham dự thầu, người đại diện theo pháp luật của nhà thầu có thể ủy quyền cho cấp dưới, cấp phó, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện thực hiện một hoặc một số công việc liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu.

Đối với trường hợp của Công ty cổ phần bê tông ly tâm Nha Trang, việc người đại diện theo pháp luật của Công ty A ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty B thay mặt mình ký đơn dự thầu với tư cách của Công ty A là không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu. Tuy nhiên, việc ủy quyền trong trường hợp này cần phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về dân sự.

Chinhphu.vn