(Chinhphu.vn) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư công trình. Theo Nghị định 42/2017/NĐ-CP, chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng.

Đại diện cơ quan, ông Lê Đức Tân hỏi, để chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án, bộ máy chuyên môn trực thuộc cần phải có điều kiện năng lực cụ thể như thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Về hình thức quản lý dự án, theo quy định tại Khoản 8, Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng.

Về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, các cá nhân tham gia quản lý dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm phải có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định tại Khoản 2, Điều 21 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chủ đầu tư phải thực hiện các nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan theo quy định tại Điều 66 Luật Xây dựng 2014.

Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện (Khoản 1, Điều 8 Nghị định 42/2017/NĐ-CP).

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quản lý dự án , chủ đầu tư , công trình , tổng mức đầu tư