(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Võ Thanh (Phú Yên), địa phương ông đang xảy ra tình trạng nuôi trồng thủy sản bằng lồng, bè nằm ngoài vùng quy hoạch được duyệt. UBND thị xã đã có chủ trương giải tỏa các lồng bè vi phạm này. Ông Thanh hỏi, theo quy định cơ quan nào đứng ra chủ trì để triển khai việc này?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b, d, đ Khoản 1 Điều 102 Luật Thủy sản quy định:

“1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây:

b) Chỉ đạo, tổ chức quản lý hoạt động thủy sản trên địa bàn; tổ chức sản xuất khai thác thủy sản;

d) Tổ chức thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ thuộc phạm vi quản lý trong hoạt động thủy sản theo phân công, phân cấp;

đ) Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về thủy sản theo thẩm quyền;”.

Theo Điểm a, b Khoản 2 Điều 102 Luật Thủy sản:

“2. Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện nội dung, biện pháp quản lý trong hoạt động thủy sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thủy sản theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp;”.

Do đó, việc xác định cơ quan nào đứng ra chủ trì giải tỏa cần theo phân công, phân cấp quản lý nhà nước tại địa phương.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Nuôi trồng thủy sản , lồng bè , Luật Thủy sản