(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP BOT cầu Phú Cường hỏi: Ban quản lý dự án Công ty lập ra để thực hiện dự án có phải là ban quản lý dự án chuyên nghiệp không và có áp dụng theo Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT về điều kiện hoạt động đấu thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo Khoản 2, Điều 3 Luật Đấu thầu quy định trường hợp lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất của nhà đầu tư được lựa chọn thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Theo đó, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án PPP được thực hiện trên cơ sở quy định về lựa chọn nhà thầu do doanh nghiệp dự án ban hành.

Trường hợp doanh nghiệp dự án thành lập ban quản lý dự án để tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án PPP và ban quản lý dự án sẽ giải thể sau khi kết thúc dự án thì các cá nhân thuộc ban quản lý dự án này khi tham gia trực tiếp vào các công việc nêu tại Khoản 7, Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 5/5/2016 không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Ban quản lý dự án , gói thầu , nhà đầu tư