Bản Để In

Bộ Tài chính bác đề nghị tính thuế ô tô theo mức cũ

(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô vừa và nhỏ đề nghị Bộ Tài chính cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô mở tờ khai hải quan trước ngày 1/7/2016 vẫn được tính thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) theo biểu thuế cũ khi xuất hóa đơn sau ngày 1/7/2016.

02/07/2017 10:20

Theo phản ánh của các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô vừa và nhỏ, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế và Thông tư số 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP đều ban hành sau ngày 1/7/2016 (thời điểm áp dụng thuế TTĐB mới) khiến các doanh nghiệp không chủ động trong kinh doanh, gây thiệt hại lớn.

Các doanh nghiệp đề nghị Chính phủ và Bộ Tài chính khi áp dụng các Nghị định hoặc Thông tư hướng dẫn cần có thời gian tối thiểu 45 ngày để doanh nghiệp có phương án kinh doanh, nhất là đối với các lĩnh vực thuế khi có sự điều chỉnh tăng.

Đồng thời, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp không rơi vào tình trạng tranh chấp với khách hàng, các cơ quan quản lý và có thể phải phá sản, đề nghị Bộ Tài chính cho các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô mở tờ khai hải quan trước ngày 1/7/2016 vẫn được tính thuế TTĐB theo biểu thuế cũ khi xuất hóa đơn sau ngày 1/7/2016 và áp dụng Thông tư số 130/2016/TT-BTC sau 45 ngày kể từ ngày ban hành.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 6/4/2016, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.

Tại Khoản 1, Điều 2 Luật số 106/2016/QH13 quy định về giá tính thuế TTĐB: "1. Đối với hàng hóa sản xuất trong nước, hàng hóa nhập khẩu là giá do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra.

Trường hợp hàng hóa chịu thuế TTĐB được bán cho cơ sở kinh doanh thương mại là cơ sở có quan hệ công ty mẹ, công ty con hoặc các công ty con trong cùng công ty mẹ với cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hoặc cơ sở kinh doanh thương mại là cơ sở có mối quan hệ liên kết thì giá tính thuế TTĐB không được thấp hơn tỷ lệ phần trăm (%) so với giá bình quân của các cơ sở kinh doanh thương mại mua trực tiếp của cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra theo quy định của Chính phủ".

Khoản 2, Điều 2 Luật số 106/2016/QH13 đã sửa đổi, bổ sung Biểu thuế TTĐB đối với ô tô dưới 24 chỗ.

Tại Điều 4 Luật số 106/2016/QH13 quy định: "1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016, trừ quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Khoản 4, Điều 3 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2016.

3. Chính phủ quy định chi tiết các Điều, Khoản được giao trong Luật".

Tại Khoản 9, Điều 4 Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ (Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2016 và thay thế các Nghị định số 26/2009/NĐ-CP và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TTĐB và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TTĐB quy định về thời điểm phát sinh doanh thu:

"...Thời điểm phát sinh doanh thu đối với hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền; đối với dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền".

Tại Khoản 3, Điều 2 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP quy định: "Trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu ô tô trước ngày 1/7/2016 nhưng bán ra từ ngày 1/7/2016 thì khi bán ra cơ sở kinh doanh phải kê khai nộp thuế TTĐB theo mức thuế suất quy định tại Luật số 106/2016/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế”.

Luật số 106/2016/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016, theo đó, từ ngày 1/7/2016, xe ô tô dưới 24 chỗ khi bán ra phải kê khai nộp thuế TTĐB theo mức thuế suất quy định tại Luật số 106/2016/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế.

Hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 2 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính là phù hợp với Luật số 106/2016/QH13. Do đó, kiến nghị về việc bãi bỏ nội dung quy định tại Khoản 3, Điều 2 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính là không phù hợp.

Chinhphu.vn