Bản Để In

Được tự đăng kế hoạch lựa chọn nhà thầu với… 10 nghìn đồng

(Chinhphu.vn) - Đây là một trong những thay đổi đáng chú ý về thủ tục đấu thầu, theo phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đấu thầu vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

01/14/2015 08:15
Thực hiện phương án, chi phí thực hiện các thủ tục có thể giảm tới 98 - 100%. Chẳng hạn, trong lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chi phí trước khi đơn giản hóa thủ tục là 500.000 đồng, sau khi đơn giản hóa chỉ còn 10.000 đồng.

Cụ thể, bên mời thầu tự đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (quy định tại Điều 8 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13), mà không phải đến Báo Đấu thầu để đăng tải.

Để thực thi nội dung đơn giản hóa TTHC này, Bộ KHĐT đề nghị Cục Quản lý đấu thầu nghiên cứu, sửa đổi Thông tư số 02/2009/TT-BKH hướng dẫn lập kế hoạch  lựa chọn nhà thầu.

Đơn giản hóa quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu

Đối với thủ tục đánh giá hồ sơ dự thầu, nội dung đơn giản hóa TTHC là sẽ bổ sung các quy định chi tiết liên quan đến hướng dẫn đánh giá theo các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu mới (quy định tại Điều 39 và Điều 40 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13) trong các Thông tư hướng dẫn mẫu hồ sơ mời thầu.

Phương án này sẽ giúp cắt giảm 14% chi phí thực hiện TTHC, chỉ còn 11,25 triệu đồng so với 13,125 triệu đồng trước khi đơn giản hóa.

Bộ KHĐT giao Cục Quản lý đấu thầu nghiên cứu, sửa đổi Thông tư số 09/2010/TT-BKH về mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp), Thông tư số 15/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (đối với gói thầu dịch vụ tư vấn).

Bỏ một bước trong thẩm định kết quả

Với thủ tục thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, Bộ KHĐT sẽ tiến hành bỏ bước thẩm định danh sách xếp hạng nhà thầu, vì đã có bước thẩm định danh sách nhà thầu đạt về kỹ thuật. Theo đó, Cục Quản lý đấu thầu được giao nghiên cứu, sửa đổi Thông tư số 08/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu.

Nhà nước sẽ tiết kiệm được 3,75 triệu đồng, so với chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa là 7,5 triệu đồng.

Đối với thủ tục phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu sẽ tự thực hiện đăng tải kết quả mà không phải gửi đến Báo Đấu thầu. Theo đó, Bộ KHĐT sẽ nghiên cứu, sửa đổi Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu.

Bớt 1 cấp tham gia giải quyết kiến nghị

Dự kiến, đối với các thủ tục giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu và về kết quả lựa chọn nhà thầu, nội dung đơn giản hóa là sẽ giảm bớt 1 cấp bên mời thầu trong giải quyết kiến nghị.

Để giảm bớt TTHC, các quy định về giải quyết kiến nghị đã được sửa đổi trong Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Bộ KHĐT giao Cục Quản lý đấu thầu nghiên cứu, sửa đổi các nội dung nêu trên trong các Thông tư hướng dẫn có quy định giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Với các thủ tục này, lợi ích nổi trội là tiết kiệm được 460.000 đồng, tương đương với tỷ lệ cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC là 100%.

Thành Đạt