Bản Để In

Hướng dẫn đầu tư dự án theo hình thức đối tác công tư

(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp , Công ty TNHH MTV Đầu tư PHM đề nghị được tham gia đầu tư dự án Công viên văn hoá lịch sử Ngũ Hành Sơn tại thành phố Đà Nẵng và dự án khu văn hoá lịch sử cội nguồn sinh thái tại thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp theo hình thức Hợp đồng BOO.

06/13/2017 11:20
Hiện Công ty đã tham gia khảo sát tiếp nhận hồ sơ Dự án và đang lập giải pháp đầu tư xây dựng kinh doanh theo hình thức BOO, đăng ký đầu tư theo tiến độ quy định. Công ty đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn để hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo nội dung hồ sơ gửi kèm, Công ty TNHH MTV Đầu tư PHM đề xuất thực hiện dự án Công viên văn hoá lịch sử Ngũ Hành Sơn tại thành phố Đà Nằng và dự án khu văn hoá lịch sử cội nguồn sinh thái tại thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp theo hình thức BOO, một hình thức Hợp đồng dự án quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Theo đó, có hai hình thức đề xuất dự án PPP là do cơ quan Nhà nước đề xuất hoặc do nhà đầu tư đề xuất.

Trường hợp dự án do cơ quan Nhà nước đề xuất, Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án làm cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư và đàm phán hợp đồng dự án theo các quy định tại Mục 1 Chương III và Chương IV Nghị định số 15/2015/NĐ-CP.

Việc tổ chức sơ tuyển, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Trường hợp nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án ngoài các dự án, danh mục dự án do Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh phê duyệt và công bố thì thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương III Nghị định số 15/2015/NĐ-CP.

Sau khi đề xuất dự án của nhà đầu tư được chấp thuận, nhà đầu tư sẽ tiếp tục được giao lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án (Khoản 2, Điều 24 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP). Nhà đầu tư đề xuất dự án được hưởng ưu đãi trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 2, Điều 29 Nghị định số 15/22015/NĐ-CP và Điều 3, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

Đối với đề xuất của Công ty TNHH MTV Đầu tư PHM, đề nghị Công ty bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và liên hệ với các Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng và tỉnh Đồng Tháp (cơ quan đầu mối về dự án PPP của địa phương) để được hướng dẫn cụ thể về yêu cầu hồ sơ, trình tự thủ tục đầu tư tương ứng với lĩnh vực, quy mô, công suất, tổng mức đầu tư của dự án.

Trong đó, đặc biệt làm rõ dự án Công viên văn hoá lịch sử Ngũ Hành Sơn tại thành phố Đà Nẵng và dự án khu văn hoá lịch sử cội nguồn sinh thái tại thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thuộc trường hợp nào trong hai trường hợp nêu trên để lựa chọn quy trình, thủ tục đầu tư phù hợp.

Ngoài ra, đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng và UBND tỉnh Đồng Tháp trong quá trình xem xét, chấp thuận dự án đầu tư theo hình thức PPP cần hướng dẫn và lưu ý rà soát đánh giá đúng tính khả thi của đề xuất dự án, năng lực và làm rõ nguồn gốc của vốn thực hiện dự án của nhà đầu tư; đảm bảo khả năng thực hiện dự án.

Chinhphu.vn