Bản Để In

Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện DA có sử dụng đất

(Chinhphu.vn) - Đơn vị bà Hoàng Dung (hoangdungvl7880@...) đang thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy trình tại Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/9/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

03/19/2015 06:02

Trong hồ sơ mời thầu (HSMT) quy định rõ như sau:

- Tổng vốn đầu tư đối với dự án: 10 tỷ đồng

- Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng (1% tổng vốn đầu tư dự án).

Có 4 nhà đầu tư mua HSMT, tuy nhiên đến thời điểm đóng thầu có 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), bên mời thầu cho phép mở thầu dự án trên. Tình huống xảy ra như sau:

- Theo đề xuất kỹ thuật: Nhà đầu tư A, giá dự thầu là 19,5 tỷ đồng, đảm bảo dự thầu 200 triệu đồng; Nhà đầu tư B, giá dự thầu 18,9 tỷ đồng, đảm bảo dự thầu 189 triệu đồng. Bên mời thầu phê duyệt danh sách nhà đầu tư đạt về mặt kỹ thuật.

- Mở đề xuất tài chính: Nhà đầu tư A, giá không thay đổi; Nhà đầu tư B, có thư chào giá tăng 1,2 tỷ đồng, tuy nhiên không có đảm bảo dự thầu và cam kết nếu được chấp thuận sẽ bổ sung đảm bảo dự thầu 1% phần giá trị tăng thêm.

Bà Hoàng Dung hỏi, thư chào giá tăng của nhà đầu tư B có được chấp nhận không? Có cần đề nghị nhà đầu tư bổ sung đảm bảo dự thầu 1% phần giá trị tăng thêm không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4962/BKHĐT-QLĐT ngày 31/7/2014, trong thời gian từ ngày 1/7/2014 đến ngày Nghị định thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư được ban hành, hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất được thực hiện theo quy định của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 nhưng đảm bảo không trái với quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Điểm b, khoản 3, Điều 11 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định đối với lựa chọn nhà đầu tư, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong HSMT theo một mức xác định từ 0,5% đến 1,5% tổng mức đầu tư (giá sàn theo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BKH) căn cứ vào quy mô và tính chất của từng dự án cụ thể. Theo đó, giá trị bảo đảm dự thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án mà không phải trên cơ sở tổng vốn đầu tư do nhà đầu tư đề xuất.

Đối với tình huống đề cập, theo quy định nêu tại HSMT thì tổng vốn đầu tư là 10 tỷ đồng và giá trị bảo đảm dự thầu là 100 triệu đồng (tương đương 1% tổng vốn đầu tư dự án) nên nhà đầu tư có bảo đảm dự thầu với giá trị không nhỏ hơn giá trị quy định trong HSMT thì đáp ứng yêu cầu về giá trị của bảo đảm dự thầu.

Chinhphu.vn