Bản Để In

Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn

(Chinhphu.vn) - Đơn vị của ông Nguyễn Hùng Dũng (TP. Hồ Chí Minh) đang thực hiện 2 gói thầu bảo hiểm, gói thứ nhất có giá trị là 485 triệu đồng, gói thứ hai có giá trị là 2 tỷ đồng.

05/29/2015 03:02

Gói thầu thứ nhất đã đáp ứng được các điều kiện a, b, c, d của khoản 2, Điều 22 Luật Đấu thầu. Ông Dũng hỏi, trường hợp này thì đơn vị của ông áp dụng hình thức chỉ định thầu thông thường hay rút gọn?

Đối với gói thứ hai theo quy định thì phải áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi. Ông Dũng muốn biết, với gói thầu bảo hiểm thuộc dịch vụ phi tư vấn thì việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy trình nào? Mẫu hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu của gói thầu bảo hiểm thuộc dịch vụ phi tư vấn được áp dụng theo văn bản nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

hoản 1, Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu dịch vụ dịch vụ phi tư vấn; Khoản 2, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định về quy trình chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 Nghị định này.

Theo đó, gói thầu dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu không quá 500 triệu đồng được phép áp dụng chỉ định thầu theo quy trình chỉ định thầu rút gọn.

Trường hợp gói thầu dịch vụ phi tư vấn áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi thì thực hiện theo quy trình quy định tại Chương II Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Theo đó, đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, trong thời gian Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10/2/2010 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa thì việc lập hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn được vận dụng theo mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư nêu trên nhưng đảm bảo không trái với quy định của Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Văn bản số 4054/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 27/6/2014).

Chinhphu.vn