Bản Để In

Nâng thêm từ 3 – 4 bậc chỉ số cấp phép xây dựng

(Chinhphu.vn) - Các đơn vị chức năng của Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp để nâng hạng chỉ số cấp phép xây dựng năm 2019 tăng 1 bậc so với năm 2018, tiến đến năm 2021 tăng lên từ 2-3 bậc.

07/23/2019 09:51
Ảnh minh họa

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, chỉ số cấp phép xây dựng năm 2018 của Việt Nam đạt thứ hạng 21/190 nền kinh tế và là chỉ số có thứ hạng cao nhất trong 10 chỉ số đánh giá môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Để thực hiện mục tiêu trên, trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng chú trọng đơn giản hóa các thủ tục, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, quản lý dự án, cấp chứng chỉ năng lực, cấp phép xây dựng.

Cùng đó, việc phân cấp, ủy quyền hợp lý được tăng cường để vừa đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước, vừa tạo thuận lợi và sự chủ động tối đa cho các địa phương.

Trong những tháng cuối năm, Bộ Xây dựng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình xây dựng, nhất là các dự án sử dụng vốn nhà nước. Nội dung sẽ tập trung vào kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường của chủ thể trong các khâu khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu, bảo hành và bảo trì công trình; việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, trong 2 quý đầu năm 2019, Bộ Xây dựng đã rà soát cắt giảm thực chất, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, tháo gỡ nút thắt hoạt động đầu tư xây dựng.

Bộ Xây dựng đã hoàn thành biên soạn và công bố tài liệu về Chỉ số cấp phép xây dựng và một số định hướng cho Việt Nam; rà soát, đánh giá toàn diện việc cấp phép xây dựng và tình hình thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 về việc tăng cường các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan; đánh giá các mô hình cấp phép mới đang phát huy hiệu quả.

Để đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ, chính xác của thủ tục hành chính được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, Bộ Xây dựng luôn rà soát, loại bỏ, đưa về tình trạng hết hiệu lực đối với dữ liệu dư thừa, trùng lặp hoặc đã hết hiệu lực thi hành. Trong 6 tháng qua, Bộ đã công bố bãi bỏ 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc.

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch và đúng quy định với trên 9.000 lượt hồ sơ; nhận được sự hài lòng và ủng hộ của cá nhân, tổ chức.

Nghị quyết 02 năm 2019 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đã đặt mục tiêu đến năm 2021, nâng xếp hạng chỉ số cấp phép xây dựng lên 2 - 3 bậc; năm 2019 ít nhất 1 bậc. Đồng thời, phân công Bộ Xây dựng chủ trì, chịu trách nhiệm với chỉ số này.

Căn cứ Nghị quyết này, Bộ xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện, trong đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện và thời hạn hoàn thành theo các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; ban hành trong Quý I năm 2019.

Đồng thời, xây dựng tài liệu hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương để có cách hiểu đúng, thống nhất về các bộ chỉ số, nhóm chỉ số, chỉ số thành phần, các mục tiêu, mẫu biểu báo cáo; ban hành trong Quý I năm 2019. Tài liệu hướng dẫn phải được công khai trên Trang thông tin điện tử của bộ, cơ quan.

Bộ Xây dựng cũng cần đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan; kịp thời đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, giải pháp, nhiệm vụ phát sinh để cải thiện các chỉ số được phân công.

Cùng với đó, chủ động kết nối với các tổ chức quốc tế; tạo lập kênh thông tin để cung cấp, cập nhật đầy đủ, kịp thời nhằm đánh giá, xếp hạng khách quan, chính xác. Tổng hợp kết quả thực hiện cải thiện các chỉ số được phân công, định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp vào báo cáo chung về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết.

Thu Hà