Bản Để In

Quy định về thứ tự mở hồ sơ dự thầu

(Chinhphu.vn) - Công ty CP DAP-Vinachem (Hải Phòng) mở thầu gói thầu xây lắp theo thứ tự nhà thầu như sau: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Đại Hùng; Công ty TNHH Thiết bị và Xây dựng Đồng Tâm; Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Quang Hiếu. Công ty hỏi, việc mở thầu theo thứ tự trên có phù hợp không?

10/27/2016 10:20

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 38 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định, tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố là loại hình doanh nghiệp và tên riêng.

Tên loại hình doanh nghiệp được viết là "công ty trách nhiệm hữu hạn" hoặc "công ty TNHH" đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là "công ty cổ phần" hoặc "công ty CP" đối với công ty cổ phần; được viết là "công ty hợp danh" hoặc "công ty HD" đối với công ty hợp danh; được viết là "doanh nghiệp tư nhân", "DNTN" hoặc "doanh nghiệp TN" đối với doanh nghiệp tư nhân.

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bản chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Điểm b, Khoản 4, Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, việc mở thầu được thực hiện đối với từng hồ sơ dự thầu theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu. Nghĩa là theo thứ tự chữ cái đối với tên loại hình doanh nghiệp trước, sau đó đến tên riêng.

Đối với trường hợp Công ty cổ phần DAP – Vinachem hỏi, việc mở thầu gói thầu xây lắp được thực hiện theo thứ tự sau:

- Thứ nhất: Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Quang Hiếu.

- Thứ hai: Công ty TNHH Thiết bị và Xây dựng Đồng Tâm.

- Thứ ba: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Đại Hùng.

Chinhphu.vn