Bản Để In

Thẩm quyền phê duyệt dự toán công trình

(Chinhphu.vn) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Nguyễn Chí Thanh (TP. Hồ Chí Minh) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp thắc mắc về thẩm quyền phê duyệt dự toán xây dựng đối với các trường hợp thực hiện thiết kế ba bước.

09/25/2015 07:02

Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 82 Luật Xây dựng 2014 quy định: "Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước. Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế ba bước".

Tuy nhiên, Điểm b, Khoản 2, Điều 24 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP lại quy định: "Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế ba bước".

Các quy định trên có thể hiểu, cùng là thiết kế 3 bước nhưng Luật Xây dựng quy định người quyết định đầu tư duyệt dự toán xây dựng, nhưng Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định chủ đầu tư phê duyệt dự toán xây dựng.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Thanh đề nghị cơ quan chức năng giải đáp rõ vấn đề trên.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Người quyết định đầu tư phê duyệt dự toán ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 82 Luật Xây dựng.

Còn chủ đầu tư phê duyệt dự toán ở giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 24 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chinhphu.vn