Trang chủ » Năng lực cạnh tranh » Văn bản

15:33, 02/01/2016

Nghị định số 135/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Quyết định số 1572/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước: Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP

17:38, 05/09/2014

Văn bản số 03/CTHĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP

16:35, 05/09/2014

Quyết định số 459/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP

16:05, 05/09/2014

Quyết định số 3575 /QĐ-BCT của Bộ Công Thương: ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP

15:48, 05/09/2014

Công văn số 6573/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v kiến nghị của các Hiệp hội về khó khăn của các doanh nghiệp ngành thép

19:17, 27/08/2014

Thông báo số 347/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

18:51, 27/08/2014

Thông báo số 345/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng và cấp phép xây dựng

20:01, 26/08/2014

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

20:52, 25/08/2014

Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ : Về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp

20:10, 25/08/2014

Công văn số 6482/VPCP-KTTH của VPCP: Về việc trình Nghị định hỗ trợ doanh nghiệp, cắt giảm số giờ làm TTHC trong lĩnh vực thuế

16:33, 22/08/2014