(Chinhphu.vn) - Trong năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) sẽ quyết tâm cải thiện thứ hạng chỉ số Khởi sự kinh doanh theo đúng mục tiêu đã định, tăng xếp hạng chỉ số này lên ít nhất 40 bậc trong bảng xếp hạng toàn cầu.
Ảnh minh họa

Đây là một trong những nội dung quan trọng tại kế hoạch hành động nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP vừa được Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng ký ban hành.

Mục tiêu chính của kế hoạch hành động là quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đề ra tại Nghị quyết 19-2018. Kế hoạch hành động bám sát, kiên định các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 19-2016/NQ-CP; bám sát tiêu chí đánh giá của Ngân hàng Thế giới và Diễn đàn kinh tế thế giới; củng cố, duy trì các kết quả đạt được trong khởi sự kinh doanh, bảo vệ nhà đầu tư…

Để đạt mục tiêu cải thiện thiện thứ hạng Chỉ số khởi sự kinh doanh, Kế hoạch nêu rõ, Bộ KH&ĐT sẽ thường xuyên chủ trì cùng Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan cải thiện chỉ số này.

Cùng với đó, đơn vị chủ trì (Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ KH&ĐT) cũng tiến hành nhiều giải pháp khác để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) như: kết hợp công bố thông tin DN cùng thời điểm đăng ký DN; kiến nghị giảm tối thiểu 50% phí công bố thông tin DN…

Theo Kế hoạch, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trên các lĩnh vực được phân công tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết 19-2018.

Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ: Soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật DN; soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công nhằm khắc phục bất hợp lý, chưa rõ ràng, chưa cụ thể, chồng chéo, mâu thuẫn và khác nhau trong các nội dung có liên quan đến đầu tư, kinh doanh; xem xét, báo cáo Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội về Danh mục ngành nghề loại bỏ khỏi Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6, Phụ lục IV Luật Đầu tư số 67/2014/QH13; theo dõi việc cải thiện các chỉ số về môi trường kinh doanh; theo dõi, đánh giá về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến…

Để triển khai thực hiện, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ thành kế hoạch, chương trình hành động, các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác của đơn vị hằng năm. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19 và Kế hoạch hành động trong phạm vi lĩnh vực, chức năng và nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm quy định chế độ báo cáo, định kỳ hằng quý (trước ngày 10 của tháng cuối quý), hằng năm (trước ngày 10 tháng 12) báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện quý và cả năm gửi Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

Bộ trưởng giao Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát tiến độ và kết quả triển khai các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch hành động.

Thanh Hằng