(Chinhphu.vn) - Công ty của ông Hoàng Trần (Khánh Hòa) cử người lao động đi đào tạo nghề ở nước ngoài phục vụ yêu cầu hoạt động của Công ty. Vậy, các khoản chi phụ cấp cho người lao động đi đào tạo và chi trả phí đào tạo cho cơ sở đào tạo cần được thực hiện thế nào để được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế?

Về vấn đề này, Cục Thuế Khánh Hòa trả lời như sau:

Căn cứ các quy định tại khoản 1, khoản 2.9, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và tại khoản 3, khoản 4, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì trường hợp Công ty có khoản chi phụ cấp (sinh hoạt phí) cho người lao động đi công tác, đào tạo nghề nghiệp ở nước ngoài phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và nếu được thực hiện theo đúng quy định tại khoản 2.9, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì được chấp nhận tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Riêng đối với khoản tiền phí đào tạo của Công ty chi trả cho cơ sở đào tạo thì phải có hóa đơn chứng từ hợp pháp và đáp ứng điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC và khoản 3, khoản 4 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Thanh Thủy