(Chinhphu.vn) - Cục Thuế TP. Hải Phòng hướng dẫn Công ty TNHH nhựa đường Puma Energy Việt Nam (TP. Hải Phòng) về chính sách thuế đối với chi phí tiền lương trả cho người lao động.

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính quy định xác định nguyên giá tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình mua sắm: “Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyến, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác”.

Căn cứ điểm b, khoản 1 Điều 46 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, trong đó quy định nguyên tắc kế toán xây dựng cơ bản dở dang:

“...Chi phí đầu tư XDCB, bao gồm:

- Chi phí xây dựng;

- Chi phí thiết bị;

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

- Chi phí quản lý dự án;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng;

- Chi phí khác”;

Căn cứ điểm 2.d, khoản 7.1 Điều 5 Thông tư số 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư quy định nguyên tắc hạch toán chi phí đầu tư xây dựng cơ bản: "Chi phí quản lý dự án bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện quản lý dự án từ khi lập dự án đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng và chi phí giám sát, đánh giá dự án đầu tư”.

Căn cứ khoản 14, Điều 5 Thông tư số 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 quy định nội dung Tài khoản 642 - Chi phí Ban quản lý dự án đầu tư.

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

... 2.31. Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định.

Khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu nhưng có phát sinh các khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (không phải là các khoản chi đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định) mà các khoản chi này đáp ứng các điều kiện theo quy định thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế".

Từ các quy định nêu trên, trường hợp năm 2015 Công ty thực hiện triển khai xây dựng dự án mới tại Khu Kinh tế Đình Vũ, trong đó có xây dựng nhà máy phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và Công ty đã thuê một cá nhân người nước ngoài làm giám đốc chịu trách nhiệm về dự án này thì trong thời gian đầu tư thi công dự án để hình thành TSCĐ, các chi phí tiền lương, tiền điện thoại, chi phí công tác... của chuyên gia nước ngoài làm giám đốc dự án nhằm giám sát, theo dõi thi công xây dựng dự án được tính vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang và kết chuyển vào nguyên giá TSCĐ khi hoàn thành theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành để trích khấu hao theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

Khi dự án đã hoàn thành thì các chi phí cho chuyên gia nước ngoài được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

Cục Thuế TP Hải Phòng có ý kiến để Công ty TNHH nhựa đường Puma Energy Việt Nam biết và thực hiện theo đúng quy định các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Thanh Thủy