(Chinhphu.vn) - Cục Thuế tỉnh Long An trả lời Công ty TNHH Japfa Comfeed Long An về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển đổi từ Công ty độc lập sang chi nhánh phụ thuộc hoặc chi nhánh độc lập.

- Khoản 3, Điều 10, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính (hiệu lực thi hành từ ngày 06/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi) sửa đổi, bổ sung khoản 5, Điều 18, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”

- Khoản 2, Điều 16, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động....”

Theo trình bày thì Công ty TNHH Japfa Comfeed Long An là Công ty con hạch toán độc lập với Công ty mẹ là Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam ở tỉnh Vĩnh Phúc.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty thay đổi mô hình quản lý từ Công ty con sang Chi nhánh hạch toán phụ thuộc hay độc lập với Công ty mẹ ở tỉnh Vĩnh Phúc thì Chi nhánh được kế thừa các ưu đãi về thuế TNDN của Công ty trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN.

Công ty phải khai quyết toán thuế TNDN đến thời điểm chuyển đổi từ Công ty con sang Chi nhánh.

Công ty phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với Cục Thuế Long An trước khi chuyển đổi thành Chi nhánh và Chi nhánh được cấp mã số thuế 13 số theo mã số của Công ty mẹ tại tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định tại Điều 18, Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký thuế.

Thanh Hà