(Chinhphu.vn) - Trường hợp công ty sử dụng sản phẩm của công ty sản xuất để cho, tặng nhân viên trong công ty thì không được gọi là tiêu dùng nội bộ, công ty phải lập hóa đơn theo đúng quy định.

Cục Thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn Công ty TNHH DKSH Việt Nam (tỉnh Bình Dương) về việc xuất hóa đơn đối với hàng hóa cho, biếu, tặng như sau:

Luân chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh có thể sử dụng phiếu xuất kho

Điểm 2.6, Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“2.6. Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

a) Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ…”.

Căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp các Chi nhánh Công ty hạch toán phụ thuộc khác tỉnh với Công ty, có phát sinh luân chuyển hàng hóa giữa các Chi nhánh thì có thể sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ hoặc sử dụng hóa đơn GTGT khi luân chuyển hàng hóa.

Các chỉ tiêu, nội dung trên hóa đơn Công ty thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Việc xuất hóa đơn các trường hợp cho, biếu, tặng hàng hóa

Khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định: “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)…”.

Căn cứ Khoản 3,5, Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

“3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này…

5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho…”.

Tại khoản 2.30, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC có quy định:

“ 2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:…

- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp...”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty sử dụng sản phẩm của Công ty sản xuất để cho, tặng nhân viên trong Công ty thì không được gọi là tiêu dùng nội bộ, Công ty phải lập hóa đơn theo đúng quy định.

Để hạch toán vào chi phí thì Công ty phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty có chương trình khuyến mại cho, biếu, tặng hàng hóa cho khách hàng không thu tiền, nếu Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 15 Mục 3 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 của Chính phủ thì Công ty lập hóa đơn, giá tính thuế được xác định bằng không (0) và Công ty được đưa vào chi phí được trừ để tính thuế TNDN.

Trường hợp Công ty cho, biếu, tặng hàng hóa cho khách hàng không theo quy định tại Điều 15 Mục 3 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 của Chính phủ thì Công ty phải lập hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT và kê khai nộp thuế theo đúng quy định.

Thanh Thủy