(Chinhphu.vn) - Ông Trần Huy công tác tại 1 doanh nghiệp là công ty con của Tập đoàn điện lực Việt Nam, do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ. Ông Huy hỏi, đối chiếu với Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp của ông có phải là doanh nghiệp Nhà nước không?

Theo ông Huy tham khảo, hiện nay có nhiều quan điểm về vấn đề này và ông cho rằng, doanh nghiệp của ông vẫn là doanh nghiệp Nhà nước vì vốn điều lệ của Công ty có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 8, Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định "Doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ".

Tại khoản 3, Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp quy định: “Đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp là việc Nhà nước sử dụng vốn từ ngân sách Nhà nước hoặc vốn từ các quỹ do Nhà nước quản lý để đầu tư vào doanh nghiệp”.

Tại khoản 2, Điều 2 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định:

“2. Doanh nghiệp Nhà nước bao gồm:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con.

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.”

Tại khoản 5, khoản 6 Điều 4 của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ quy định:

“5. Vốn của Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp khác là vốn Nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do cơ quan đại diện chủ sở hữu làm chủ sở hữu phần vốn góp.

6. Vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư ra ngoài doanh nghiệp là vốn của doanh nghiệp Nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp là công ty con của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ; Nhà nước không đầu tư vốn và không nắm giữ 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp này nên doanh nghiệp này không phải là doanh nghiệp Nhà nước.

Thanh Thủy