(Chinhphu.vn) – Bộ Xây dựng hướng dẫn Công ty cổ phần Hồng Hà điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp bù trừ trực tiếp.

Theo đó, việc điều chỉnh giá vật liệu trong hợp đồng theo phương pháp bù trừ trực tiếp thực hiện như sau:

Tính chênh lệch vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với thời điểm gốc.

Thời điểm điều chỉnh là thời điểm 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán. Giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh là giá theo thông báo giá của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương hoặc giá theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng.

Thời điểm gốc là thời điểm 28 ngày trước ngày đóng thầu. Giá vật liệu gốc là giá lớn nhất trong ba giá sau: giá trong hợp đồng, báo giá của nhà cung cấp hoặc thông báo giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương.

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng vẫn còn hiệu lực, tuy nhiên Thông tư này chỉ áp dụng đối với những hợp đồng ký kết trước ngày có hiệu lực của Thông tư (ngày 22/2/2008) và những hợp đồng thuộc đối tượng áp dụng nêu tại Điều 1 của Thông tư.

Thúy An