(Chinhphu.vn) – Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, tờ khai có xác nhận của công chức hải quan được sử dụng làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường hoặc thực hiện các thủ tục hành chính khác.

Cục Giám sát quản về hải quan – Tổng cục Hải quan hướng dẫn Công ty TNHH Thương mại FPT (Hà Nội) về việc in và xác nhận tờ khai hải quan như sau:

Về việc in và xác nhận tờ khai hải quan đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 17 Thông tư số 22/2014/TT-BTC; hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 5665/BTC-TCHQ ngày 29/4/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 22/2014/TT-BTC và điểm 2.2 công văn số 10015/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2014 của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hải quan.

Theo đó, đối với các tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đã được quyết định thông quan, giải phóng hàng, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai tiến hành in tờ khai hải quan giao cho doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có thể tự in tờ khai hải quan từ hệ thống (2 trang đầu của tờ khai, phần thông tin chung, không phải in đầy đủ thông tin của tờ khai) để xuất trình cho công chức bộ phận giám sát.

Công chức bộ phận giám sát hải quan thực hiện đóng dấu xác nhận, ký, đóng dấu công chức trên cùng bên phải của trang đầu tiên tờ khai hải quan khi hoàn thành việc giám sát đưa hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan, giao cho người khai hải quan để làm các thủ tục tiếp theo (nếu có).

Tờ khai có xác nhận của công chức hải quan được sử dụng làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường hoặc thực hiện các thủ tục hành chính khác. Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính sẽ có văn bản thông báo gửi các cơ quan liên quan (thuế, quản lý thị trường, ngân hàng...) để phối hợp thực hiện.

Thanh Hà