(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty cổ phần hóa chất Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đề nghị cơ quan chức năng xác nhận sản phẩm H3PO4 TP là sản phẩm thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) khi xuất khẩu.

Theo phản ánh của Công ty, trong tháng 10 và tháng 11/2016, Công ty đã có văn bản gửi Cục Thuế tỉnh Lào Cai và Tổng cục Thuế đề nghị xác định sản phẩm H3PO4 TP là sản phẩm thuộc diện chịu thuế GTGT. Tổng cục Thuế đã có văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính nhưng Bộ Tài chính chưa trả lời.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 để chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Để báo cáo có cơ sở ghi nhận trung thực và hợp lý số liệu về lợi nhuận năm 2016, Công ty cổ phần hóa chất Bảo Thắng đề nghị cơ quan chức năng xem xét, có ý kiến sớm trả lời Công ty.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Với mục tiêu để hạn chế xuất khẩu khoáng sản thô, khuyến khích chế biến sâu tạo giá trị gia tăng lớn ở trong nước thì ngày 6/4/2016 Quốc hội Khóa 13 đã thông qua Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và tại khoản 1 Điều 1 của Luật đã quy định:

"23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên" thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tại Khoản 4, Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế đã quy định:

“11. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc đã chế biến thành sản phẩm khác nhưng tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên.

Tài nguyên, khoáng sản quy định tại khoản này là tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong nước gồm: Khoáng sản kim loại; khoáng sản không kim loại; dầu thô; khí thiên nhiên; khí than.

Trị giá tài nguyên, khoáng sản là giá vốn tài nguyên, khoáng sản đưa vào chế biến; đối với tài nguyên, khoáng sản trực tiếp khai thác là chi phí trực tiếp, gián tiếp khai thác ra tài nguyên khoáng sản; đối với tài nguyên, khoáng sản mua để chế biến là giá thực tế mua cộng chi phí đưa tài nguyên, khoáng sản vào chế biến.

Chi phí năng lượng gồm: Nhiên liệu, điện năng, nhiệt năng.

Việc xác định trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng căn cứ vào quyết toán năm trước; trường hợp doanh nghiệp mới thành lập chưa có báo cáo quyết toán năm trước thì căn cứ vào phương án đầu tư.

Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản này”.

Sau khi Luật số 106/2016/QH13 có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2016), Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn sản phẩm nào xuất khẩu thuộc đối tượng tính trị giá tài nguyên, khoáng sản, chi phí năng lượng trong giá thành sản phẩm để áp dụng chính sách thuế GTGT cho phù hợp.

Theo đó, ngày 16/1/2017 Bộ Tài chính đã có Công văn số 609/BTC-CST xin ý kiến các bộ (Tư pháp, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư); UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Văn phòng Chính phủ về chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang tổng hợp ý kiến của các bộ ngành, địa phương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý vướng mắc.

Chinhphu.vn