(Chinhphu.vn) – Công ty TNHH MTV Đầu tư PHM có nguyện vọng hợp tác triển khai các dự án y tế, giáo dục, du lịch; xử lý rác thải, nước thải; năng lượng, xây dựng hạ tầng… theo danh mục dự án kêu gọi đầu tư của các địa phương. Công ty đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn các thủ tục pháp lý.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Theo đó, quy trình lập, thẩm định, phê duyệt và công bố dự án; quy trình lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và quy trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; đàm phán và ký kết thỏa thuận đầu tư, hợp đồng dự án thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư tham gia dự án PPP thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Phương thức lựa chọn nhà đầu tư tham gia dự án PPP theo quy định tại Điều 28 (phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ) hoặc Điều 29 (phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ) của Luật Đấu thầu.

Chinhphu.vn