(Chinhphu.vn) - Ông Sơn Bình (babinhryno@...) hỏi: Trong biên bản nộp hồ sơ dự thầu và mở thầu đều ghi tên là nhà thầu độc lập nhưng hồ sơ dự thầu của nhà thầu thể hiện là nhà thầu liên danh. Vậy tình huống này xử lý như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Việc hồ sơ dự thầu của nhà thầu thể hiện là nhà thầu liên danh nhưng trong biên bản nộp hồ sơ dự thầu và biên bản mở thầu đều ghi tên là nhà thầu độc lập là lỗi của tổ chức, cá nhân thuộc bên mời thầu và nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu, lập và ký xác nhận vào các biên bản này. Tổ chức, cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm đối với sai sót này.

Theo đó, đây được coi là tình huống trong đấu thầu theo quy định tại khoản 15, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Việc xử lý tình huống trong đấu thầu thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 86, trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 86 Luật Đấu thầu 2013 đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Chinhphu.vn