(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Tường Lâm (tỉnh Thái Bình) đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết việc bổ sung ngành nghề cho Cụm Công nghiệp Tây An, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Tường Lâm có Dự án đầu tư xây dựng xưởng gia công lắp ráp đồ chơi trẻ em xuất khẩu đặt tại Cụm công nghiệp Tây An, huyện Tiền Hải.

Ngày 29/11/2016, Văn phòng UBND tỉnh có Văn bản số 438/VPUB-KTCN gửi Sở Công Thương về việc giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Tường Lâm. UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tiền Hải rà soát tham mưu bổ sung tính chất ngành nghề phù hợp cho Cụm Công nghiệp Tây An để thu hút các dự án đầu tư vào cụm công nghiệp.

Ngày 16/3/2017 Sở Công Thương tỉnh Thái Bình có Văn bản số 18/TTr-SCT về việc bổ sung ngành nghề Cụm Công nghiệp Tây An, huyện Tiền Hải gửi UBND tỉnh Thái Bình với nội dung “Theo Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020”. Sản xuất đồ chơi trẻ em là lĩnh vực phù hợp với quy hoạch phát triển nghề, làng nghề của tỉnh. Đây là nghề chủ yếu lắp ráp, không ô nhiễm môi trường, sử dụng lao động nông nhân khu vực nông thôn. Sở Công Thương nhất trí đề nghị UBND tỉnh bổ sung ngành nghề sản xuất đồ chơi trẻ em vào Cụm Công nghiệp Tây An.

Nhưng đến nay, Cụm Công nghiệp Tây An, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Tường Lâm vẫn chưa nhận được trả lời thỏa đáng của UBND tỉnh.

Về vấn đề này, UBND tỉnh Thái Bình có ý kiến như sau:

Năm 2016, UBND tỉnh Thái Bình ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020. Theo đó, có 50 cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố.

Việc quy hoạch mạng lưới các cụm công nghiệp nhằm di dời các cơ sở sản xuất phân tán, các cơ sở nghề, làng nghề vào cụm công nghiệp để thuận tiện cho công tác quản lý và xử lý môi trường, đồng thời đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất và thu hút các dự án đầu tư mới.

Đến nay, hầu hết các cụm công nghiệp đã được lập quy hoạch chi tiết và thu hút các dự án đầu tư theo đúng tính chất, ngành nghề đã được quy định tại Quyết định thành lập cụm công nghiệp của UBND tỉnh (trong trường hợp đặc biệt bổ sung tính chất ngành nghề vào cụm công nghiệp phải là những dự án công nghiệp sạch, công nghệ hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường hoặc những dự án giải quyết việc làm, phục vụ giải phóng mặt bằng cho dự án khác có tác động lớn đến phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh).

Cụm Công nghiệp Tây An, huyện Tiền Hải được quy hoạch 70 ha (giai đoạn đến năm 2020 quy hoạch 15 ha theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt). Tính chất cụm công nghiệp gồm các ngành: Cơ khí, dệt may, thủ công mỹ nghệ, công nghiệp hỗ trợ (không có ngành nghề sản xuất đồ chơi trẻ em).

Việc bổ sung ngành nghề sản xuất đồ chơi trẻ em vào Cụm Công nghiệp Tây An, huyện Tiền Hải theo đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Tường Lâm không phù hợp với quy hoạch và chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh vào cụm công nghiệp này.

Chinhphu.vn