(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Thăng Tiến (Hà Nội) nghiên cứu, phát triển thành công công nghệ sản xuất gạch và các tấm panel xây tường ngăn bằng tro bay. Tuy nhiên, Công ty gặp khó khăn trong việc tiếp cận đất đai để lập nhà máy sản xuất.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Thăng Tiến đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ cấp đất để Công ty xây dựng nhà máy.

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Theo quy định của pháp luật đất đai thì thẩm quyền giao đất, cho thuê đất đã phân cấp cho UBND cấp huyện, cấp tỉnh, do đó, Công ty cần trực tiếp liên hệ UBND để được giao đất làm mặt bằng sản xuất.

Việc tiếp cận đất đai có thể bằng các hình thức mà pháp luật đã quy định như:

- Quỹ đất đã giải phóng mặt bằng hoặc đất do tổ chức đang quản lý không phải giải phóng mặt bằng thông qua hình thức Nhà nước cho thuê đất (Điều 52; Khoản 1, Điều 56; Điểm h, Khoản 1, Điều 169 Luật Đất đai).

- Thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (Điều 149, Điều 150, Điều 151 Luật Đất đai).

- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (Điều 73 và Điểm b, Khoản 1, Điều 169 Luật Đất đai).

- Nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của người khác để thành lập doanh nghiệp liên doanh sử dụng đất nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (Điều 73 và Điểm e, Khoản 1, Điều 169 Luật Đất đai).

- Nhận chuyển nhượng dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Giao đất , cho thuê đất , nhà máy , mặt bằng sản xuất