(Chinhphu.vn) - Cục Thuế TP Hải Phòng hướng dẫn Công ty cổ phần LILAMA 69-2 (Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) về việc xác định thời điểm xuất hóa đơn, kê khai đối với hoạt động xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng, trong đó:

Tại khoản 9, Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định về giá tính thuế: “Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT...".

Tại khoản 5, Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định thời điểm xác định thuế GTGT: “Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền".

Tại khoản 1, Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định thuế suất 0%:“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này...".

Tại khoản 2, Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0%;

Tại khoản 2, Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu;

Căn cứ khoản 2, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định ngày lập hóa đơn như sau: “... Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điếm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền...";

Tại Công văn số 3469/BTC-CST ngày 19/3/2014 của Bộ Tài chính có hướng dẫn chính sách thuế và thủ tục hải quan đối với việc xây dựng công trình cho doanh nghiệp chế xuất.

Từ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty thực hiện hợp đồng xây dựng, lắp đặt tại Việt Nam với khách hàng thì thời điểm xác định nghĩa vụ thuế GTGT và lập hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Việc lập hóa đơn được thực hiện như sau:

- Trường hợp khách hàng là doanh nghiệp chế xuất thì Công ty lập hóa đơn GTGT thuế suất 0% nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 9 và khoản 2, Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013.

- Trường hợp khách hàng là các tổ chức khác bao gồm cả nhà thầu nước ngoài (trừ doanh nghiệp chế xuất) thì Công ty lập hóa đơn GTGT thuế suất 10%. Nếu hợp đồng ký với giá chưa có thuế GTGT thì tiền thuế GTGT được xác định trên giá công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao nhân (x) với thuế suất thuế GTGT.

Thanh Thủy