(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Trần Thuận, Nghị định 29/2011/NĐ-CP có một số bất cập gây khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện các nội dung cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và nếu không được xem xét, điều chỉnh thì sẽ có tình trạng môi trường chỉ được "bảo vệ trên giấy tờ".
Ảnh minh họa

Theo ông Thuận, hiện nay việc thực hiện các nội dung cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của nhiều doanh nghiệp vẫn không đầy đủ, nguyên nhân là do một số bất cập từ quy định tại Nghị định 29/2011/NĐ-CP.

Ông Thuận phân tích, báo cáo ĐTM về bản chất là cung cấp thông tin đầu vào, tư vấn cho chủ đầu tư quyết định lựa chọn phương án đầu tư dự án. Nhưng theo các quy định tại Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, thì ĐTM lại được coi là công cụ quản lý của cơ quan Nhà nước, dẫn đến việc chủ đầu tư lập báo cáo ĐTM chủ yếu để đối phó với cơ quan quản lý Nhà nước mà không thấy được lợi ích của vấn đề.

Ông Thuận cũng cho rằng quy trình hậu kiểm ĐTM hiện còn nhiều thủ tục gây khó khăn cho doanh nghiệp. Các cơ quan quản lý Nhà nước cũng chưa đủ nguồn lực để tiến hành kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo phương án đã được phê duyệt. Nhiều dự án chưa tiến hành lập hồ sơ hoạt động sau khi đánh giá hoặc có những dự án thực hiện cho có. Đặc biệt, nhiều trường hợp chủ dự án giao khoán, phó mặc cho bên tư vấn môi trường làm báo cáo, nên nội dung tư vấn đưa ra trong báo cáo không thống nhất, thậm chí không phù hợp với nội dung của dự án…

Đồng thời với những bất cập trong quy định về ĐTM, Nghị định 29/2011/NĐ-CP còn quy định việc lập báo cáo được phép tiến hành sau khi xin giấy phép xây dựng. Quy định này đã làm giảm nhiều ý nghĩa của ĐTM. Hầu hết các dự án đều thực hiện sau khi đã được cấp phép, chọn địa điểm thực hiện, nên ý nghĩa của việc xem xét tính phù hợp về môi trường để cho phép đầu tư hay không sẽ không còn.

Vấn đề ông Thuận phản ánh, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Chủ dự án phải chịu trách nhiệm về bảo vệ môi trường trên thực tế

Về bản chất, ĐTM là công cụ dự báo, phòng ngừa trong quản lý môi trường, đồng thời cũng là công cụ phục vụ quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường. Căn cứ trên kết quả ĐTM (lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM), cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận đầu tư dự án, chấp thuận với các điều kiện kèm theo hoặc không chấp thuận thực hiện dự án.

Lập báo cáo ĐTM là trách nhiệm của chủ dự án, trường hợp chủ dự án không đủ năng lực để thực hiện báo cáo ĐTM thì có thể sử dụng dịch vụ tư vấn của các đơn vị có đủ năng lực và được phép hành nghề dịch vụ tư vấn lập báo cáo ĐTM theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường.

Chủ dự án vẫn là đối tượng chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, số liệu, các cam kết trong hồ sơ, tài liệu về ĐTM, việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành (sau ĐTM) trên thực tế.

Tiếp tục đơn giản hóa hồ sơ về đánh giá tác động môi trường

Pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường có nhiều thủ tục hành chính liên quan đến việc lập và thực hiện các báo cáo ĐTM. Tuy nhiên, các văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng và ban hành theo nguyên tắc quy định thuận lợi hơn cho các đối tượng áp dụng, đặc biệt là các đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật đó.

Nghị định số 29/2011/NĐ-CP đã đơn giản hoá rất nhiều các văn bản, giấy tờ trong hồ sơ so với quy định của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP và Nghị định số 21/2008/NĐ-CP trước đây.

Để triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 29/2011/NĐ-CP, các nội dung trong dự thảo Nghị định lần này tiếp tục đơn giản hóa hơn nữa về các văn bản, giấy tờ trong hồ sơ liên quan đến ĐTM.

Chinhphu.vn