(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc thực hiện chế độ tiền lương trong các công ty cổ phần do Tổng công ty có cổ phần, vốn góp chi phối.

Theo quy định tại khoản 9 Điều 10 Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và khoản 9 Điều 10 Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ, các cơ quan, tổ chức là đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước chỉ đạo người đại diện vốn căn cứ vào nội dung quy định tại Nghị định số 50/2013/NĐ-CP, Nghị định số 51/2013/NĐ-CP, tham gia quyết định hoặc đề xuất với Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên để quyết định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động và chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý trong công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Vì vậy, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam căn cứ các quy định nêu trên, chỉ đạo người đại diện vốn quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với các công ty cổ phần do Tổng công ty có cổ phần, vốn góp chi phối.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân