(Chinhphu.vn) - Công ty CL SCAVI (Đồng Nai) hỏi: Khi nào thì thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho hàng hóa nhập khẩu và thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ mới không yêu cầu doanh nghiệp xuất trình tờ khai hải quan? Công văn số 16120/BTC-TCHQ ngày 2/11/2015 của Bộ Tài chính có áp dụng cho loại hình gia công?

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính trả lời Công ty CL SCAVI như sau:

Về việc xuất trình tờ khai hải quan khi thực hiện thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho hàng hóa xuất khẩu và thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ: Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/2/2015, trong đó khoản 9 Điều 25 quy định: “Tờ khai hải quan điện tử có giá trị sử dụng trong việc thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua Ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan sử dụng tờ khai hải quan điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu người khai hải quan cung cấp tờ khai hải quan giấy”. 

- Công văn số 16120/BTC-TCHQ ngày 2/11/2015 của Bộ Tài chính chỉ áp dụng đối với loại hình sản xuất xuất khẩu. Đối với loại hình gia công, doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Mai Hoa